Uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. o ochraně osobních údajů výslovný dobrovolný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů týkajících se mé osoby a to pro potřeby správce údajů, kterým je České vysoké učení technické v Praze, z důvodů evidence zájemců o služby Kariérního centra.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však mohou zpracovávat i další zpracovatelé a poskytovatelé softwarových řešení, které správce momentálně používá nebo bude používat. Souhlas se zpracováním a uchováním dat uděluji na období 8 let.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Email
 • Fakulta
 • Telefon (v případě individuálních akcí)

Beru na vědomí, že jsou mi zachována práva subjektu údajů a to:

 • právo na přístup k mým osobním údajům
 • právo na výmaz
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku.

 

Jsem si vědom toho, že pokud zjistím, že je s mými osobními nebo citlivými údaji nakládáno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu. Také se mohu obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas můžu vzít kdykoliv zpět.